Publicatons of Central Sanskrit University

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रकाशनानि : परिसरेषु ग्रन्थानाम् उपलब्धता


Go To==>> Contact us ==>>

Search Books Subjectwise ==>>

Stock Avilable as on-01/01/2023


Sl UID Book_देवनागरी HQ GNJha Puri Jammu Guruvayoor Jaypur Lucknow Shringeri Vedavyas Bhopal Somayya Ekalavya Devaprayag
1 CSUP2201 आचार्यो दण्डी - 10 10 3 2 10 11 4 0 -
2 CSUP2202 अभिज्ञानशाकुन्तलम् 163 4 10 4 0 0 0 0 1 - 0
3 CSUP2203 अभिधर्मकोश 240 7 0 8 10 2 10 0 - 1
4 CSUP2204 ऐतरेयब्राह्मणम् 67 - 25 14 5 Set 0 3 8 0 - 1
5 CSUP2205 अलंकारसर्वस्वम् 0 - 0 0 0 0 0 0 -
6 CSUP2206 अमरकोशः 398 - 0 0 0 0 10 0 0 - 1
7 CSUP2207 अर्थसंग्रहः 241 9 15 1 0 8 1 0 3 - 0
8 CSUP2208 आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्पम् 52 9 0 17 0 10 7 8 0 7 -
9 CSUP2209 आशुबोधव्याकरणम् 501 - 0 1 0 2 5 0 0 -
10 CSUP2210 अष्टादशस्मृतिः 249 - 9 0 0 0 0 0 -
11 CSUP2211 अष्टांगहृदयम् 28 4 4 7 0 10 6 0 0 -
12 CSUP2212 अष्टादशपुराणदर्पणः 5 - 9 6 0 7 1 4 0 0 -
13 CSUP2213 अथर्ववेदप्रातिशाख्य और सांख्य चतुरध्यायी 170 9 9 10 12 0 1 12 7 7 - 0
14 CSUP2214 आयुर्विज्ञानरत्नाकरः 62 7 0 19 0 0 8 0 6 7 -
15 CSUP2215 बालभारतम् 82 11 13 13 0 10 5 1 1 1 -
16 CSUP2216 बालरामभारतम् 140 7 15 17 0 10 7 5 0 -
17 CSUP2217 भर्तृहरि-शतकत्रयम् (नीति-श्रृंगार-वैराग्यम्) 21 10 10 0 0 33 0 0 - 0
18 CSUP2218 ब्रह्माण्डमहापुराणम् 431 - 0 0 7 0 0 0 -
19 CSUP2219 ब्रह्मसूत्रभाष्यम् 43 - 14 25 28 9 1 0 1 0 - 0
20 CSUP2220 ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम् 135 8 0 10 0 11 6 0 0 - 0
21 CSUP2221 छन्दःशास्त्रम् 123 4 0 2 0 7 0 0 -
22 CSUP2222 चक्रदत्तः 445 - 9 7 0 3 0 0 2 -
23 CSUP2223 चरक-संहिता (5 भागों में) 69 10 10 9 10 set 0 0 0 1 -
24 CSUP2224 चरकसंहिता 47 - 10 15 15 7 0 9 0 1 - 0
25 CSUP2225 Comparativer Study of Marmās 47 - 10 19 5 0 10 0 9 7 -
26 CSUP2226 धातुरत्नाकरः 387 - 9 16 5set 7 0 9 1 vol. 5 & set 1 - 0
27 CSUP2227 हितोपदेशः 716 - 0 0 0 0 10 0 0 -
28 CSUP2228 ईशाद्याष्टोत्तरशतोपनिषदः 4 - 0 0 1 0 0 0 -
29 CSUP2229 ईशानशिवगुरूदेवपद्धतिः 499 - 0 7 1set 0 0 0 -
30 CSUP2230 जैमिनीयन्यायमालविस्तारः 357 - 0 10 0 10 18 0 0 9 - 3
31 CSUP2231 कल्किपुराणम् 6 - 11 3 0 0 1 0 0 1 -
32 CSUP2232 कामसूत्रम् 3 3 9 10 0 9 7 0 8 0 3 -
33 CSUP2233 कारिकावली 158 8 8 4 15 9 5 0 0 - 5
34 CSUP2234 काव्यसंग्रहः 69 2 10 13 5 set 18 20 5 7 SET - 1
35 CSUP2235 कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम् 457 - 2 6 0 0 0 1 -
36 CSUP2236 Kośa of Dictionary of the Sanskrit Language 286 8 2 4 7 0 9 3 0 - 2
37 CSUP2237 कुमारसम्भवमहाकाव्यम् 402 - 9 3 0 17 12 0 0 0 -
38 CSUP2238 कृष्णाकर्णामृतम् 0 - 0 2 0 0 3 0 0 -
39 CSUP2239 कृत्यकल्पतरुः 95 10 9 0 0 10 9 2 0 -
40 CSUP2240 कुट्टीनीमतम् 3 2 9 8 0 0 4 2 0 2 -
41 CSUP2241 मनुसंहिता 264 6 0 0 0 0 13 2 5 - 1
42 CSUP2242 मनुसमृतिः 0 - 0 0 0 14 0 0 -
43 CSUP2243 मीमांसा कौस्तुभम् 294 6 10 12 8 10 16 0 0 -
44 CSUP2244 मीमांसाश्लोकवार्तिकम् 388 - 11 0 3 0 0 0 - 0
45 CSUP2245 नानार्थार्णवसंक्षेपः 498 - 6 6 1 0 0 0 -
46 CSUP2246 नारदीयमहापुराणम् 1 - 7 0 0 0 0 -
47 CSUP2247 नाट्यशास्त्रम् 427 - 0 9 0 0 10 0 0 -
48 CSUP2248 नारायणीयम् 6 - 8 2 0 0 4 0 0 1 -
49 CSUP2249 निर्णयसिन्धुः 453 - 0 0 0 0 0 0 - 0
50 CSUP2250 Notes of Sanskrit Manuscripts 92 - 10 7 1 29 30 9 20 SET -
51 CSUP2251 न्यायलीलावती 322 10 6 7 0 0 15 2 3 - 1
52 CSUP2252 न्यायवार्तिकतात्पर्य - टीका 461 - 5 7 0 0 6 0 0 1 - 2
53 CSUP2253 पद्यावली 8 - 5 4 5 4 4 0 0 -
54 CSUP2254 प्रत्यक्षशारीरम् 234 - 10 18 7 set 18 2 9 8 -
55 CSUP2255 रामचरितमानस 208 - 10 8 20 Set 4 9 8 8 0 -
56 CSUP2256 रसकामधेनुः 447 9 15 3 0 8 12 1 0 3 -
57 CSUP2257 रसकामधेनु - संहिता 51 - 8 18 0 0 2 7 4 -
58 CSUP2258 रघुवंशम् 18 - 2 0 0 6 0 1 -
59 CSUP2259 रामायणम् 14 1 2 19 1 set Damaged 2 9 0 9 0 Vol. 1 - 1 book Vol. 2 - 1 book Vol. 3 - 1 book Vol. 5 - 2 book Vol 6 - 1 book -
60 CSUP2260 ऋग्वेद संहिता (04 भागों में) 76 8 5 20 10 set 37 6 8 0 4 -
61 CSUP2261 ऋग्वेद संहिता (09 भागों में) 504 - 9 1 0 1 0 0 -
62 CSUP2262 शव्दकल्पद्रुमः 167 - 0 1 -4 Vol. 5Set 1 11 1 1 0 -
63 CSUP2263 शब्दकौस्तुभः 493 - 3 27 0 0 2 0 0 -
64 CSUP2264 शब्दार्थचिन्तामणिः 16 - 10 10 0 0 4 0 0 -
65 CSUP2265 सांख्ययोगदर्शनम् 0 - 0 0 0 0 0 0 -
66 CSUP2266 संक्षेपशारीकम् 8 6 9 0 0 0 6 0 0 1 -
67 CSUP2267 संस्कृत वार्टबुख 6 - 6 19 3 39 10 11 0 - 1
68 CSUP2268 संस्कृत वार्टबुख 53 - 5 8 3 0 10 0 0 -
69 CSUP2269 संस्कृत वार्टबुख 132 - 10 16 3 0 10 10 0 -
70 CSUP2270 सप्तशतीसर्वस्वम् 180 9 10 11 5 9 7 0 7 0 -
71 CSUP2271 शतभूषणी 499 9 9 10 0 4 9 0 03 + 01 = 04 -
72 CSUP2272 श्रीमद्वाजसनेयिमाध्यन्दिन शतपतब्राह्मणम् 490 - 0 0 0 0 0 0 -
73 CSUP2273 संस्कृत वार्टबुख 0 - 0 0 0 0 7 1 1 - 0
74 CSUP2274 सौन्दर्यलहरी 5 9 10 9 0 10 5 0 1 0 -
75 CSUP2275 षट्त्रिंशत् तत्त्वसंदोहः (ii) भावोपहारः (iii) पराप्रवेशिका 0 - 0 0 0 15 1 0 -
76 CSUP2276 सिद्धांतबिन्दुः 13 2 5 2 0 2 0 0 -
77 CSUP2277 सिद्धान्तलेशसंग्रहः 136 - 6 17 0 14 25 0 -
78 CSUP2278 सिद्धान्तलेशसंग्रहः 0 10 10 13 0 0 0 5 1 -
79 CSUP2279 सिद्धान्ततत्वविवेकः 38 - 0 12 7 5 3 0 0 2 - 3
80 CSUP2280 श्रीशिवदृष्टिः 0 - 13 0 0 0 15 2 0 -
81 CSUP2281 स्मृतिसन्दर्भ 7 - 11 4 9 10 2 2 0 2 -
82 CSUP2282 श्रीभाष्यम् 440 - 3 0 0 11 0 0 -
83 CSUP2283 श्री ब्रह्मावैवर्तपुराणम् 10 - 0 8 0 10 3 0 -
84 CSUP2284 श्री कूर्ममहापुराणम् 150 2 8 12 10 9 4 0 -
85 CSUP2285 श्रीमद्भगवद्गीता 243 - 6 3 0 10 0 0 -
86 CSUP2286 श्रीमदलङ्कारकौस्तुभम् 6 - 5 9 0 9 0 0 6 -
87 CSUP2287 श्री मद्वाल्मीकीय - रामायणम् 13 - 2 9 6 Set 0 4 9 0 - 1
88 CSUP2288 श्री मन्महाभारतश्लोकानुक्रमणी 4 - 17 4 6 0 4 0 -
89 CSUP2289 श्री मार्कण्डेयमहापुराणम् 127 - 0 9 0 5 0 -
90 CSUP2290 श्री स्कन्दमहापुराणम् 52 - 11 17 16 set 58 9 8 8 0 -
91 CSUP2291 श्री वामनमहापुराणम् 90 - 6 0 0 0 0 6 -
92 CSUP2292 श्री वायुमहापुराणम् 217 7 4 0 14 10 6 0 -
93 CSUP2293 छात्र अंग्रेजी संस्कृत शव्दकोश 422 - 4 3 0 18 19 0 0 0 -
94 CSUP2294 छात्र संस्कृत अंग्रजी शब्दकोश 381 - 3 3 0 0 10 2 0 -
95 CSUP2295 सूर्यशतकम् 3 9 0 0 0 0 0 0 -
96 CSUP2296 सुश्रुतसंहिता (03 भागों में) 75 - 10 18 7 set 0 9 0 9 0 - 2
97 CSUP2297 ताण्डेयमहाब्राह्माणम् 42 - 6 17 4 set 4 16 0 0 -
98 CSUP2298 तन्त्रसमुच्चयः 113 5 9 17 8 30 3 0 6 0 -
99 CSUP2299 तत्वबिन्दुः 5 - 12 4 0 4 9 0 1 -
100 CSUP2300 तत्वचिन्तामणिः 488 - 7 0 0 0 0 0 -
101 CSUP2301 परात्रिंशिकः 0 - 10 0 0 - 3 0 -
102 CSUP2302 द प्रिन्सिपल आफ त्रिदोष इन आयुर्वेद 0 - 9 18 0 0 10 0 9 0 -
103 CSUP2303 उणादिसूत्राणि 42 - 14 10 0 0 22 0 - 5
104 CSUP2304 उपनिषद्वाक्यमहोकोशः (2 Vols) 471 - 8 0 0 0 0 - 1
105 CSUP2305 472 - 0 0 0 2 -
106 CSUP2306 वाचस्पत्यम् (06 भागों) 332 - 7 0 5 3 13 1 1 0 -
107 CSUP2307 वैदिककोश 0 - 0 0 0 0 0 -
108 CSUP2308 विधानपारिजात (04 भागों में) 11 6 9 11 0 10 7 4 8 -
109 CSUP2309 वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा (02 भागों में) 363 - 4 20 2Set 10 13 5 0 1 set - 2 book -
110 CSUP2310 वेदान्त कल्पतरुपरिमल 51 - 10 10 0 30 32 7 1 3 -
111 CSUP2311 वेदान्तपरिभाषा 195 - 0 0 0 7 0 0 - 0
112 CSUP2312 A Vedic Concordance 493 - 0 2 0 - 2 2 -
113 CSUP2313 विष्णुसंहिता 499 2 6 2 0 5 0 1 -
114 CSUP2314 विवादरत्नाकरः 363 1 5 19 7 17 18 13 6 -
115 CSUP2315 वृद्धत्रयी 509 - 12 2 0 2 7 0 0 3 -
116 CSUP2316 व्याकरणमहाभाष्यम् 9 - 14 11 0 4 0 0 0 -
117 CSUP2317 याज्ञवल्क्यस्मृतिः 99 - 0 0 2 0 0 -
118 CSUP2318 आधुनिक-संस्कृतसाहित्य-संदर्भसूची 182 - 0 10 7 0 3 10 0 -
119 CSUP2319 अभिनव-शारीर-संहिता 134 - 10 15 9 8 4 6 0 -
120 CSUP2320 आचार्यारतिनाथझारचनावली 157 - 0 8 7 10 10 10 0 -
121 CSUP2321 आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी की रचनाएँ 162 - 0 0 8 0 10 10 6 -
122 CSUP2322 आधुनिक काल का संस्कृत गद्य साहित्य 0 - 12 3 7 0 0 0 -
123 CSUP2323 आधुनिक संस्कृत काव्य की परिक्रमा 122 - 0 9 7 20 1 10 3 -
124 CSUP2324 आधुनिक संस्कृत साहित्य सन्दर्भ सूची 181 8 13 7 7 20 15 10 0 6 - 0
125 CSUP2325 आदिशंकरलघुप्रबन्धावलिः 161 - 0 9 0 10 8 9 6 -
126 CSUP2326 अलिविलासिसंलाप 89 10 6 13 2 9 8 6 -
127 CSUP2327 अङ्कगणित-बीजगणितम् 21 - 0 10 0 17 9 0 0 -
128 CSUP2328 अनुसंधान प्रविधि-प्रक्रिया 120 - 10 21 25 17 18 47 50 12 50 46
129 CSUP2329 A Peep Into The Tantraloka and Our Cultural Heritage 40 6 13 0 0 10 9 10 0 -
130 CSUP2330 A Potrate of Indian Culture 175 9 0 9 2 10 9 7 6 -
131 CSUP2331 अर्जुनरावणीयम् (मूलपाठ-संस्करणम्) 45 6 47 25 6 0 20 14 6 0 -
132 CSUP2332 अर्जुनरावणीयम् (कैरलीटीकोपेत-संस्करणम्) 29 7 10 24 3 18 15 6 40 -
133 CSUP2333 आयतिः 184 26 35 25 41 37 47 9 19 -
134 CSUP2334 बालशिक्षा 7 18 8 10 0 10 1 4 0 -
135 CSUP2335 भगवद्भक्तिमाहात्म्यम् 280 4 0 9 6 4 6 8 0 -
136 CSUP2336 भजगोविन्दम् 79 9 0 10 10 6 9 6 -
137 CSUP2337 भारतवर्षम् 185 8 0 10 6 10 10 10 8 -
138 CSUP2338 भारतीय अर्थशास्त्रम् 236 9 23 10 0 4 10 0 15 5 - 1
139 CSUP2339 भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक-बालीद्वीप 154 8 0 8 0 10 7 10 0 -
140 CSUP2340 भारतीयसौन्दर्यशास्त्रावतारः 6 15 51 1 0 9 5 1 0 2 -
141 CSUP2341 भारतीयवाङ्मयेषु रससिद्धान्तः 13 7 10 7 0 8 2 3 0 -
142 CSUP2342 भारतीय ज्योतिष फलित परिचय-पाठ्यक्रम 211 50 519 500 465 13 142 429 470 0 20 50 41
143 CSUP2343 भाट्टदीपिका (04 भागों में) 182 7 35 7 0 10 19 0 -
144 CSUP2344 भाट्टनयोद्योतः 5 15 9 8 6 0 0 8 6 -
145 CSUP2345 भारतीय वास्तुशास्त्र परिचय पाठ्यक्रम 14 8 6 0 5 279 27 0 12 - 18
146 CSUP2346 भीमाम्बेडकरशतकम् 280 0 6 5 20 3 10 4 -
147 CSUP2347 भोज-प्रबन्धः 163 7 0 7 2 0 3 2 7 -
148 CSUP2348 बोधिचर्यावतारः 158 10 0 8 0 10 1 10 0 -
149 CSUP2349 बीसवीं शताब्दी का संस्कृत लघुकथा-साहित्य 156 10 8 15 15 9 10 14 0 1 -
150 CSUP2350 श्री राधावल्लभीयमतप्रकाशकं ब्रह्मसूत्र-भाष्यम् 0 13 2 9 0 0 5 9 6 -
151 CSUP2351 बृहत्संहिता 297 25 6 16 1 30 1 0 - 1
152 CSUP2352 बुद्धोदयकाव्यम् 220 7 0 13 5 10 5 9 1 -
153 CSUP2353 चन्द्रगोल-विमर्शः 249 9 30 4 3 36 14 3 5 - 3
154 CSUP2354 चरक संहिता-ए सेम्पल सर्वे 335 9 10 6 0 0 0 6 -
155 CSUP2355 चित्रम् (02 भागों में) 154 12 10 9 15 set 30 9 6 18 -
156 CSUP2356 चित्रम् (भाग 03) 211 8 10 9 4 0 6 0 -
157 CSUP2357 कन्ट्रीब्यूशन् आफ मिथिला टू संस्कृत काव्याज़ एण्ड साहित्यशास्त्राज़ 227 8 14 8 18 10 1 9 7 -
158 CSUP2358 देवालयस्य दीपः 222 8 8 0 10 3 3 1 -
159 CSUP2359 ध्वनिमीमांसा 40 12 0 10 0 10 17 15 8 - 0
160 CSUP2360 डायरेक्ट्री आफ डाक्टोरल् डिजरेटेशन आन संस्कृत आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज़ 29 9 0 6 4 0 9 5 6 - 0
161 CSUP2361 दृष्टः स्वातन्त्र्य-सङ्ग्राम 70 17 15 0 8 9 8 10 0 3 -
162 CSUP2362 दूरे तत्तीरे 218 7 10 10 18 10 10 9 7 -
163 CSUP2363 Dvaita-Vedanta Darsana of Sri Madhvacarya 279 8 11 10 0 0 17 7 10 2 -
164 CSUP2364 फ्रीडम फाइटर्स एण्ड संस्कृत लिटरेचर 47 7 13 8 1 10 9 5 4 - 0
165 CSUP2365 गजाननग्रन्थावली 233 9 0 9 6 9 9 10 -
166 CSUP2366 ग्लोबल एस्थेटिक्स एण्ड संस्कृत पोएटिक्स 18 8 10 13 0 5 9 4 6 5 -
167 CSUP2367 गोल्डी मेन एण्ड देअर गोल्डन वर्डस् 144 9 9 0 6 10 9 9 7 -
168 CSUP2368 हार्टीकल्चर इन एन्सिएन्ट इण्डिया 12 7 10 6 15 20 9 10 6 -
169 CSUP2369 Importance of Nepalese Sanskrit Inscriptions 246 9 0 9 7 10 10 10 0 -
170 CSUP2370 इन्सपाइरिंग टेल्स फ्राम दि महाभारत 16 8 15 7 0 2 3 6 6 6 -
171 CSUP2371 Introduction To Puranas 6 - 1 0 0 0 3 0 7 07 Khand & 3 book -
172 CSUP2372 Introduction To Tantras And Their Philosophy 6 12 7 9 0 5 6 3 9 1 -
173 CSUP2373 संस्कृतविद्वत्परिचायिका 168 - 0 0 0 10 10 0 -
174 CSUP2374 जगन्नाथ-सुभाषितम् 222 4 0 9 5 10 10 0 -
175 CSUP2375 ज्ञानभैषज्यमञ्जरी 185 6 10 8 10 10 3 0 - 1
176 CSUP2376 कच्छवंशमहाकाव्यम् 209 9 0 13 5 10 8 6 -
177 CSUP2377 कालिदास दि मैन एण्ड दि माइन्ड 7 12 7 6 0 4 3 7 -
178 CSUP2378 कर्मविपाकसंहिता 11 4 0 2 0 10 10 2 0 - 1
179 CSUP2379 कात्यायन यज्ञपद्धति विमर्श 67 21 46 2 2 20 8 7 1 1 -
180 CSUP2380 कौमारम् 186 - 0 6 10 9 7 6 -
181 CSUP2381 कौटिल्य आन राजनीति 7 - 0 0 0 0 0 -
182 CSUP2382 कविभास्कारी (श्रृंखला-4) 255 10 0 0 0 0 5 10 6 - 0
183 CSUP2383 कवितावलिः 196 8 0 10 5 10 9 0 -
184 CSUP2384 काव्य और भाषा : उनके शास्त्र सन्दर्भ 79 12 12 5 7 8 3 8 1 3 -
185 CSUP2385 काव्य कावेरी 232 - 0 9 8 10 4 10 6 -
186 CSUP2386 काव्यमञ्जरी 218 6 10 17 10 1 9 9 8 -
187 CSUP2387 काव्यसंग्रहः (प्रथमो भाग) 190 10 9 9 5 0 8 8 0 -
188 CSUP2388 केरलीय संस्कृत सन्देश काव्य समीक्षा 69 - 12 8 0 10 13 9 5 -
189 CSUP2389 क्रियात्मक संस्कृत शिक्षण 5 8 9 8 2 8 7 1 0 -
190 CSUP2390 कुमारिल भट्ट एण्ड मीमांसा फिलासफी 7 - 5 0 0 0 1 -
191 CSUP2391 लघुपद्यप्रबन्धत्रयी 192 9 0 10 0 10 9 10 7 -
192 CSUP2392 लहरीपञ्चकम् 110 1 0 1 20 10 8 4 0 -
193 CSUP2393 Legends In Puranas 3 - 3 1 0 0 3 0 -
194 CSUP2394 महाभारतस्य आयुर्वेददृष्ट्या अध्ययनम् 191 9 10 6 8 9 8 0 7 - 1
195 CSUP2395 महाकविविद्यापतिः 14 14 0 10 11 5 7 4 2 -
196 CSUP2396 मलय मारुत (तृतीय एवं चतुर्थ भाग) 264 15 10 6 15 90 20 5 Vol. 3 - 3 Vol. 4 - 5 -
197 CSUP2397 जयपुरवैभवम् गोविन्दवैभवम् (प्रथम भाग, प्रथम खण्ड) 189 - 10 10 5 6 10 10 7 -
198 CSUP2398 साहित्यवैभवम् (प्रथम भाग, द्वितीय खण्ड) 141 35 0 10 5 4 9 10 5 4 book (Part I & II -
199 CSUP2399 संस्कृतगाथासप्तशती (प्रथम भाग, तृतीय खण्ड) 194 - 0 18 6 7 9 8 6 -
200 CSUP2400 उपन्यासाः कथाश्च (द्वितीय भाग, प्रथम खण्ड) 167 - 0 8 0 17 9 10 6 -
201 CSUP2401 निबन्धा ललितनिबन्धाश्च (द्वितीय भाग, द्वितीय खण्ड) 66 28 0 20 0 30 19 20 0 -
202 CSUP2402 मानुषत्वाद् दैविकत्वं प्रति 8 - 0 0 0 0 0 -
203 CSUP2403 मीमांसा के पारिभाषिक पदों का परिचय 224 16 0 7 6 10 2 3 1 -
204 CSUP2404 मीमांसानयविवेक (04 भागों में) 187 9 10 11,10,11,10 3 set 15 13 5 6 Vol. 1 - 3 book Vol. 2 - 7 book Vol. 3 - 3 book Vol. 4 - 3 book -
205 CSUP2405 मीमांसाश्लोकवार्तिकम् 357 5 11 0 3 1 4 0 0 1 -
206 CSUP2406 मार्डन संस्कृत राईटिंग्स इन कर्नाटका 294 8 10 9 0 10 8 7 8 -
207 CSUP2407 मूलशंकर-नाट्यत्रयी 237 16 10 9 8 7 8 10 1 -
208 CSUP2408 धर्मसूरिविरचितो नरकासुरविजयव्यायोगः 201 8 10 18 4 0 18 19 5 6 -
209 CSUP2409 नव्यासिद्धान्तकौमुदी (प्रथमो भाग) 0 8 0 9 1 21 10 1 10 -
210 CSUP2410 निबन्धरत्नमाला 0 - 28 0 0 1 7 3 0 -
211 CSUP2411 न्यायकुसुमाञ्जलिः 111 - 0 5 0 0 10 0 4 -
212 CSUP2412 न्याय-वैशेषिकः एक चिन्तन 2 - 8 3 0 4 7 0 2 -
213 CSUP2413 पदार्थतत्त्वनिर्णयः 26 4 19 0 0 10 19 0 4 6 -
214 CSUP2414 पण्डितपरिषद्व्याख्यानमाला 221 10 0 8 0 10 8 9 5 -
215 CSUP2415 पण्डितराजजगन्नाथस्य प्रातिभं वैभवम् 20 6 10 8 0 10 1 8 3 3 -
216 CSUP2416 परिभाषाप्रदीपार्चिः 271 9 0 17 0 10 10 10 4 -
217 CSUP2417 परिभाशेन्दुशेखरः 5 12 21 13 7 15 20 0 3 - 1
218 CSUP2418 धम्मपद 129 - 8 9 0 10 9 0 -
219 CSUP2419 पाथ आफ लिबरेशन 196 8 10 19 8 9 10 8 0 -
220 CSUP2420 प्रबन्धमञ्जरी 65 8 14 8 0 10 8 7 4 -
221 CSUP2421 प्रबुद्धभारतम् 153 8 0 1 2 9 10 9 7 -
222 CSUP2422 प्राचीन भारत का संविधान तथा न्याय व्यवस्था 47 6 0 8 5 1 6 0 - 0
223 CSUP2423 प्राकृत भाषा और व्याकरण के विविध आयाम 276 8 0 8 5 10 3 9 1 set - 2
224 CSUP2424 प्राकृत साहित्य और भारतीय परम्पराएँ 29 8 0 0 0 0 0 1 5 -
225 CSUP2425 प्रक्रियासर्वस्वविवृतिः 4 - 10 3 2 4 10 1 2 0 -
226 CSUP2426 प्रमुख उपनिषदों के पारिभाषिक शब्द 133 14 10 4 0 10 8 3 0 -
227 CSUP2427 प्रश्नसारसमुद्रः 239 - 0 8 0 10 9 4 0 -
228 CSUP2428 प्रत्यभिज्ञानदर्शन एवं शब्दाद्वैतवाद 0 - 0 0 0 0 0 7 -
229 CSUP2429 प्रायश्चित्तविलोचनः 2 2 10 5 0 6 0 3 0 -
230 CSUP2430 प्रोसीडिंग्स् आफ इन्टरनेशनल संस्कृत कान्फरेंस् 0 - 0 0 0 (Vol.1, Pt-I) 5, (Vol.1, Pt-II) 43, (Vol.2, Pt-I) 68, (Vol.2,Pt-II) 35, (Vol.3, Pt-1) -, (Vol.3, Pt-II) 38, (Vol.4) 63, (Vol.5) 5 10 0 0 -
231 CSUP2431 प्रोसीडिंग्स आफ फर्स्ट इन्टरनेशनल संस्कृत कान्फरेंस् 0 - 30 8 0 - 8 7 0 3 -
232 CSUP2432 पोस्ट-जगन्नाथ अलङ्कार-शास्त्र 57 15 10 8 0 10 16 10 0 5 -
233 CSUP2433 पुरन्ध्रीपञ्चकम् 63 16 16 3 8 10 9 10 7 1 -
234 CSUP2434 राजनीतिलीलामृतम् 79 10 22 8 8 10 10 10 0 8 -
235 CSUP2435 राष्ट्रवाणी 192 7 0 9 5 10 10 8 4 -
236 CSUP2436 रामचरितामृतम् 48 - 69 7 0 5 0 0 4 -
237 CSUP2437 Reading In Sanskrit On Economics And Management 269 7 0 8 0 0 5 7 1 -
238 CSUP2438 रूपकत्रयी 226 8 0 10 4 10 10 10 0 -
239 CSUP2439 शाब्दबोधमीमांसा (भाग-1) 0 - 10 9 0 0 2 0 7 0 -
240 CSUP2440 शाब्दबोधमीमांसा (भाग-2) 36 - 10 12 0 1 0 7 0 - 1
241 CSUP2441 शाब्दबोधमीमांसा (भाग-3) 72 - 10 7 0 1 1 0 6 0 - 1
242 CSUP2442 शाब्दबोधमीमांसा (भाग-4) 61 - 10 27 0 1 20 0 17 0 - 1
243 CSUP2443 शब्दलक्षण-प्रामाण्यविमर्शः 1 1 10 0 0 10 1 0 1 -
244 CSUP2444 शाब्दिकाभरणम् 177 7 0 8 2 3 10 5 5 5 -
245 CSUP2445 शाम्भवी 264 - 0 8 18 9 10 10 1 -
246 CSUP2446 सभ्याभरणम् 25 6 10 4 15 10 10 9 0 -
247 CSUP2447 संस्कृत के गौरव शिखर 51 9 10 7 5 0 10 9 1 3 - 0
248 CSUP2448 संस्कृत कोश-शास्त्र के विविध आयाम 76 5 12 9 9 0 7 8 0 - 0
249 CSUP2449 संस्कृत साहित्य बीसवीं शती 3 - 8 7 0 0 0 0 -
250 CSUP2450 संस्कृत साहित्य में रहीम 114 4 10 8 6 6 9 8 4 0 2 -
251 CSUP2451 संस्कृतसाहित्यसुधा (हिन्दी) 8 2 53 7 10 17 19 3 0 3 -
252 CSUP2452 संस्कृतसाहित्यसुधा (अंग्रेजी) 39 2 37 0 0 40 2 0 -
253 CSUP2453 समुद्रमंथनः 251 2 0 10 4 0 7 10 7 -
254 CSUP2454 सांख्यदर्शन-पर्यालोचन 1 1 4 0 0 5 2 0 0 -
255 CSUP2455 Sanskrit Drama In Theory And Practice 9 10 8 9 8 0 9 3 0 2 -
256 CSUP2456 संस्कृत इन आसाम थ्रू दि एजेज् 175 5 10 9 0 10 9 10 5 -
257 CSUP2457 पत्रमूल्यांकेषु संस्कृतम् 192 - 0 10 0 0 5 0 -
258 CSUP2458 संस्कृत साहित्यस्य विकासे पूर्वोत्तरराज्यानां योगदानम् 176 - 0 9 7 10 2 10 1 - 0
259 CSUP2459 Sanskrit Studies In India 86 4 9 7 10 0 10 7 7 - 1
260 CSUP2460 Sanskrit Studies Outside India 37 6 12 0 0 0 6 6 4 -
261 CSUP2461 सप्तशतीसङ्ग्रहः (द्वितीयो भागः) 323 6 0 0 5 0 9 10 1 -
262 CSUP2462 शारदालिपिदीपिका 1 0 38 0 0 0 2 0 3 -
263 CSUP2463 तर्कभाषाव्याख्या सारमञ्जरी 205 3 0 14 0 2 0 5 -
264 CSUP2464 Science Text in Sanskrit In The Manuscripts Repositories of Kerala And Tamil Nadu 21 8 25 9 0 5 9 2 0 4 -
265 CSUP2465 शिवशतकम् 120 8 0 4 1 0 9 4 4 -
266 CSUP2466 शिवस्तोत्रावली 219 4 0 0 0 9 8 10 3 -
267 CSUP2467 स्मृतिसारः 9 - 0 0 0 0 0 0 -
268 CSUP2468 शिवज्ञानबोधोपन्यासः 205 - 0 10 0 9 2 10 0 -
269 CSUP2469 सिद्धाञ्जनम् 12 7 0 8 9 9 2 3 8 0 -
270 CSUP2470 षष्ट्यब्दसंस्कृतम् (प्रथम भाग) 29 - 10 12 1 10 10 7 - 1
271 CSUP2471 षष्ट्यब्दसंस्कृतम् (द्वितीयो भाग) 38 - 12 11 1 0 10 7 - 1
272 CSUP2472 Socio-Economic Ideas In Ancient Indian Literature 15 6 12 8 2 7 9 8 6 - 1
273 CSUP2473 श्रौतयज्ञप्रक्रिया-पदार्थानुक्रमकोषः (02 भागों में) 104 - 11 5 6set 17 10 0 18 7 -
274 CSUP2474 Sri Aurobindo On Vedic Literature Deities 268 3 9 7 0 11 9 8 5 - 0
275 CSUP2475 श्रीकृष्णविलासमहाकाव्यम् 4 5 10 8 0 35 0 3 1 -
276 CSUP2476 श्रीकृष्णलीलामृतम् 208 4 0 0 0 10 10 0 -
277 CSUP2477 Studies In Puranas 10 8 6 5 5 5 4 3 0 -
278 CSUP2478 सुभाषितरत्नसन्दोहः 14 9 0 2 0 9 4 1 0 -
279 CSUP2479 सुभाषितसाहस्त्री 6 1 0 5 0 17 0 0 - 0
280 CSUP2480 सुहृल्लेखः 238 - 0 0 0 10 7 10 0 -
281 CSUP2481 सुवर्णद्वीपीय रामकथा 17 4 0 10 0 0 0 0 -
282 CSUP2482 स्वरूपप्रकाशः 127 - 0 9 5 9 9 8 2 -
283 CSUP2483 तदैव गगनं सैव धरा 70 1 0 9 4 0 9 9 1 -
284 CSUP2484 तमिल-लघुकथा 161 2 10 6 4 8 10 3 2 -
285 CSUP2485 तारा-अरुन्धती 360 - 0 0 0 0 0 -
286 CSUP2486 तत्त्वचन्द्रिका 210 7 0 9 5 10 6 0 -
287 CSUP2487 The Egalitarian And Peace Seeking Trait of The Indian Mind 107 - 14 9 20 10 8 10 7 -
288 CSUP2488 The Glory That Was Mithila 71 2 13 9 16 10 18 9 0 -
289 CSUP2489 The Indian Theory of Asthetics: A Reapprisal 157 3 10 9 4 8 1 6 5 7 - 1
290 CSUP2490 Traditional Vedic Literature Interpretations 25 2 11 15 0 10 9 9 5 -
291 CSUP2491 त्रिशतिका 65 7 10 8 12 9 10 8 0 -
292 CSUP2492 बौद्धपरम्परायाः वैश्विकसन्देशः 101 - 10 10 10 10 10 10 6 -
293 CSUP2493 उपनिषदः एकपरिचयः 0 - 1 0 0 1 0 0 1 -
294 CSUP2494 उत्तिष्ठत जाग्रत 101 2 10 4 3 6 8 6 4 2 -
295 CSUP2495 वागीश्वरीकण्ठसूत्रम् 152 4 0 0 6 18 5 9 4 -
296 CSUP2496 वाग्वैभवम् 9 - 0 0 0 0 0 -
297 CSUP2497 वैदिक आख्यान 57 - 12 0 12 0 1 8 0 -
298 CSUP2498 वैदिक देवताः उद्भव और विकास 0 1 0 4 3 10 9 2 -
299 CSUP2499 वैदिक संकलन 4 4 45 5 0 13 V.2-3 0 Vol. 2 - 7 -
300 CSUP2500 वैज्ञानिकषाण्मुखम् 316 3 0 8 5 10 10 8 0 - 0
301 CSUP2501 वाल्मीकिरामायणं कम्बरामायणञ्च 5 2 11 12 0 0 3 2 1 -
302 CSUP2502 वेदवाग्विवृत्तिः 16 - 10 4 0 9 8 3 6 3 -
303 CSUP2503 विद्यालयप्रशासनं सङ्घटनञ्च 185 2 0 3 7 8 9 1 -
304 CSUP2504 विषमपरिणयम् 274 3 0 9 8 10 8 10 4 -
305 CSUP2505 यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् 505 - 0 0 0 0 0 -
306 CSUP2506 विवेकार्थप्रकाशिकोपेतः 242 4 0 9 4 10 10 0 0 -
307 CSUP2507 व्याकरणविनोदः 3 - 10 0 0 6 12 0 2 5 -
308 CSUP2508 व्याकरणदर्शनस्य दर्शनान्तरैः सह तुलनात्मकमध्ययनम् 69 2 0 18 1 7 10 4 5 3 - 0
309 CSUP2509 व्यवहारकोषः 480 - 9 4 4 7 0 0 1 -
310 CSUP2510 व्यवहारमयूखः 231 12 0 1 8 7 7 -
311 CSUP2511 व्युत्पत्तिवादः (भागद्वयात्मकः) 66 6 10 1 0 11 4 0 2 - 0
312 CSUP2512 व्युत्पत्तिवादः रामरुद्रीव्याख्यासहितः 2 6 10 1 5 6 9 1 5 1 1 -
313 CSUP2513 याज्ञसेनी 4 4 20 2 9 10 10 5 6 7 -
314 CSUP2514 याज्ञिक्युपनिषत् 1 1 20 6 15 20 1 1 11 0 -
315 CSUP2515 Yasastilaka 49 4 0 8 6 10 8 10 7 -
316 CSUP2516 योगदर्शनः काव्यव्याख्या 18 5 0 4 3 9 9 7 0 -
317 CSUP2517 युभातः संस्कृतं प्रति 24 4 0 8 0 36 10 9 0 2 - 1
318 CSUP2518 युधिष्ठिरविजयम् 26 5 20 2 8 0 19 8 5 8 -
319 CSUP2519 प्रथमा दीक्षा 300 35 100 630 0 0 4 77 13 25 142 - 1
320 CSUP2520 द्वितीया दीक्षा 4000 18 50 290 0 90 11 100 2 25 61 - 0
321 CSUP2521 संक्षेपरामायणम् 40 5 25 50 0 94 51 0 31 0 49 - 1
322 CSUP2522 विदुरनीतिशतकम् 120 4 25 106 0 103 0 42 0 49 - 5
323 CSUP2523 श्रीमद्भगवद्गीतासंग्रह भाग-3 140 4 25 0 0 38 1 3 37 0 49 - 3
324 CSUP2524 भर्तृहरिनीतिशतकम् पूर्वार्द्ध 0 4 10 50 0 53 176 0 0 42 -
325 CSUP2525 भर्तृहरिनीतिशतकम् उत्तरार्ध 90 4 10 5 0 46 188 0 49 - 1
326 CSUP2526 श्रीमद्भगवद्गीतासंग्रह भाग-2 70 4 10 20 0 48 293 7 20 - 4
327 CSUP2527 जातकपालि 268 3 0 0 18 0 2 10 1 -
328 CSUP2528 मिल्लत शब्दकोश (संस्कृत-पारसी-उर्दू-हिन्दी शब्दकोश) 228 - 0 0 3 1 7 11 1 0 -
329 CSUP2529 बृहत्संहिता (भाग-2) 297 4 10 0 1 - 12 5 0 -
330 CSUP2530 नव्यसिद्धान्तकौमुदी (तृतीयभाग प्रथम खण्ड) 0 4 10 9 1 1 10 10 1 0 - 2
331 CSUP2531 नव्यसिद्धान्तकौमुदी (तृतीयभाग द्वितीय खण्ड) 0 4 10 9 1 1 12 10 1 0 - 2
332 CSUP2532 नव्यसिद्धान्तकौमुदी (चतुर्थ भाग प्रथम खण्ड) 0 4 10 9 1 1 15 10 1 0 - 2
333 CSUP2533 नव्यसिद्धान्तकौमुदी (चतुर्थ भाग द्वितीय खण्ड) 0 4 10 9 1 1 10 1 0 - 0
334 CSUP2534 नव्यसिद्धान्तकौमुदी (षष्ठो भाग) 0 4 10 9 1 1 10 1 0 - 1
335 CSUP2535 नव्यसिद्धान्तकौमुदी (त्रयोदश भाग) 0 4 10 9 1 10 1 - 2
336 CSUP2536 शाक्तप्रमोदः 330 6 0 0 5 0 9 9 1 -
337 CSUP2537 व्यंग्यव्याख्या द अस्थैटिक आफ ध्वनि इन थियेटर 24 - 0 0 0 - 9 1 -
338 CSUP2538 Vyakarana Across the Ages 103 - 0 0 0 0 8 9 0 - 2
339 CSUP2539 राजस्थानप्रस्थानम् 347 5 0 0 7 0 6 10 0 -
340 CSUP2540 शिखरणी 278 4 0 0 14 0 2 10 0 -
341 CSUP2541 सेतुबन्धम् 67 3 10 0 15 0 9 10 10 0 10
342 CSUP2542 Natyasastra In The Modern World 44 - 0 0 3 0 10 10 10 0 10
343 CSUP2543 वैदिक स्टडीज़ 57 - 0 0 0 0 9 8 10 0 10
344 CSUP2544 सुगत शासन सार 301 - 9 0 18 0 7 9 10 0 10 2
345 CSUP2545 बोधिसत्त्वः 242 7 0 0 15 0 9 9 10 0 10
346 CSUP2546 Sanskrit And Development of World Thought 56 - 0 0 1 0 10 10 10 0 10
347 CSUP2547 तुलसीसूरकाव्यसंग्रहः (तृतीय भाग) 284 - 0 0 5 0 10 10 0 10
348 CSUP2548 पिपीलिका विपणीं गच्छति 234 5 0 0 20 0 10 10 10 7 10 0
349 CSUP2549 हरिश्चन्द्रचरितम् 201 4 0 0 5 0 10 10 10 0 10
350 CSUP2550 दारिद्रयशतकम् 305 5 0 0 0 10 8 10 10 75 10 1
351 CSUP2551 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः 267 3 0 0 12 0 5 10 10 0 10
352 CSUP2552 सृजति शंखनादं किल, कविता 252 7 0 0 15 0 13 10 10 0 10
353 CSUP2553 व्युत्पत्तिवादपरिष्कारः 252 - 0 0 0 10 10 3 10 0 10 2
354 CSUP2554 श्रीमद्भगवद्गीता आनन्द (वर्धन) विरचितया 258 5 0 0 0 29 0 10 0 10 0
355 CSUP2555 भारतभूप्रशस्तिः 299 2 0 0 5 0 10 10 10 0 10
356 CSUP2556 परमानन्दशास्त्रिरचनावलिः 233 4 0 0 20 0 19 10 10 0 10 0
357 CSUP2557 अभिराजदण्डकम् 243 6 0 0 20 0 4 10 10 7 10 9
358 CSUP2558 Sanskrit Foundation of Indian Management Ethics 273 5 0 0 10 0 9 7 10 0 10 10
359 CSUP2559 णेरणौसूत्रव्याख्यानानि (प्रथमो भागः) 271 - 0 0 8 0 8 10 10 0 10 10
360 CSUP2560 पोन्नियन सेल्वन् भाग-1 424 - 0 0 0 - 0 0 -
361 CSUP2561 पोन्नियन सेल्वन् भाग-2 425 0 0 0 - 0 0 -
362 CSUP2562 पोन्नियन सेल्वन् भाग-3 425 0 0 0 - 0 0 -
363 CSUP2563 पोन्नियन सेल्वन् भाग-4 425 0 0 0 - 0 0 -
364 CSUP2564 पोन्नियन सेल्वन् भाग-5 425 0 0 0 - 0 0 -
365 CSUP2565 आचार्यो विश्वनाथः 106 5 0 0 0 - 4 0 1 -
366 CSUP2566 Juridical Studies in Kalidasa 14 3 0 0 7 - 7 0 5 -
367 CSUP2567 काव्यविच्छित्तिमीमांसा 37 5 0 0 5 - 7 7 0 -
368 CSUP2568 मूको रामगिरिर्भूत्वा 212 4 0 0 10 114 4 4 0 -
369 CSUP2569 सनातनस्य काव्यवैभवम् 287 - 0 0 16 0 9 10 10 0 10
370 CSUP2570 वैशेषिक दर्शन में पदार्थ-निरूपण 54 5 0 0 5 0 9 9 0 -
371 CSUP2571 वेदामृतबिन्दवः 270 - 0 0 0 - 7 0 0 - 9
372 CSUP2572 अद्वैतरत्नरक्षणम् 267 - 0 0 15 0 9 0 10 0 10 12
373 CSUP2573 पालि भाषा और व्याकरण के विविध आयाम 307 6 0 0 15 0 10 10 9 7 10 7
374 CSUP2574 पालि शास्त्र और बौध दर्शन के विकास में महापंडित राहुल का योगदान 59 4 0 0 9 0 2 10 10 0 10 7
375 CSUP2575 बृहत्संस्कृत-अन्त्याक्षरश्लोकनिधिः 297 6 0 0 1 1 9 7 1 0 10 4
376 CSUP2576 वीरभद्र-रचनावली (प्रथमो भागः) 196 - 0 0 0 - 10 0 0 -
377 CSUP2577 वीरभद्र-रचनावली (द्वितीया भागः) 208 - 0 0 0 - 0 0 -
378 CSUP2578 प्रमाणवार्तिकम् (प्रमाणसिद्धिः) 422 - 0 0 0 - 10 0 0 -
379 CSUP2579 वैशाली (उपान्यासः) 367 - 0 0 0 - 10 0 0 -
380 CSUP2580 कवितापुत्रिकाजातिः 399 - 0 0 0 - 10 0 0 -
381 CSUP2581 महाभाष्यदर्शः 400 - 0 0 0 - 10 0 0 -
382 CSUP2582 निरुक्तम् 432 - 0 0 0 - 10 0 0 -
383 CSUP2583 वैदेशिककाटनम् 207 20 0 0 0 - 10 0 14 -
384 CSUP2584 नज़रबायेवकाव्यम् 348 - 0 0 0 - 10 0 0 -
385 CSUP2585 अभिज्ञानशकुन्तला नाटकम् 163 3 0 0 0 - 0 0 -
386 CSUP2586 अमृतमंथनम् 293 2 0 0 0 0 10 10 0 10 9
387 CSUP2587 विविधकाव्यसङ्ग्रहः 401 - 0 0 0 - 10 0 0 -
388 CSUP2588 वासकसज्जा ज्योत्स्ना 210 - 0 0 0 - 10 0 0 -
389 CSUP2589 पउमचरियं 36 - 0 0 0 377 0 -
390 CSUP2590 भगवदी-आराहणा 79 - 0 0 0 283 0 0 -
391 CSUP2591 मध्यकालीन मागधी प्राकृत व्याकरण एवं सन्दर्भ 64 - 0 0 0 - 0 0 -
392 CSUP2592 मागधी प्राकृत के प्राचीनतम अभिलेख एवं मागधी प्राकत-संस्कृत-हिन्दी कोश 13 - 0 0 0 - 0 0 -
393 CSUP2593 दंसणकहरयणकरंडु 10 - 0 0 0 334 10 0 0 -
394 CSUP2594 गणिविज्जा-सुत्तं 17 - 0 0 0 371 0 0 -
395 CSUP2595 मागधी प्राकृत की विभाषाएँ 21 - 0 0 0 - 0 0 -
396 CSUP2596 गाहारयणकोसो 13 - 0 0 0 366 0 0 -
397 CSUP2597 नीरजा 166 - 0 0 0 - 0 -
398 CSUP2598 आजकल का संस्कृत साहित्य 206 - 0 0 0 - 0 0 -
399 CSUP2599 सप्तवेणी 200 - 0 0 0 - 0 0 -
400 CSUP2600 धोरणी 198 - 0 0 0 - 0 0 -
401 CSUP2601 जलन्धरवधमहाकाव्यम् 209 - 0 0 0 - 0 0 -
402 CSUP2602 अभिज्ञानशाकुन्तला नाटकस्य पञ्च रङ्गवृत्तयः 163 - 0 0 0 - 10 0 0 -
403 CSUP2603 श्रीमद्भगवद्गीता (अभिनव संस्कारणम्) 91 - 0 0 0 - 0 0 -
404 CSUP2604 अष्टाध्यायी (02 भागों में) 243 - 0 0 0 - 0 0 -
405 CSUP2605 नाट्यनवाह्निकम् 250
406 CSUP2606 शतकपञ्चदशी 250
407 CSUP2607 कौमुदी कथा कल्लोलिनी 250
408 CSUP2608 शास्त्रशिक्षणम् 500
409 CSUP2609 समावेशात्मकशिक्षा 500
410 CSUP2610 स्स्कृतशिक्षणदीपिका 500
411 CSUP2611 संस्कृतशिक्षणभूमिका 500
412 CSUP2612 शास्त्रपद्धतिः 350

TOP

Publicatons of Central Sanskrit Universityभूमिकासङ्ग्रहमाला (Collection of Introductions), दीक्षापुस्तकप्रकाशनयोजना (तृतीय-चतुर्थ-पञ्चमसोपानानाम् ),वाङ्मयप्रवेशिका (लघुग्रन्थनिर्माणयोजना)
Copyright © 2023 Central Sanskrit University
You are visitor Number
web counter